Formannskapets innstilling til Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021

Kommunestyret vedtar:

1)Inntekt og formueskatt settes til maksimal sats.

2) Eiendomsskatt holdes uendret for boliger i 2018, og skrives ut med skattesats 6,8 ‰ for

boligeiendommer og 7 ‰ for alle andre typer eiendommer i henhold til eiendomsskattelovens §§ 2 og 3.

a.  Eiendomsskatt skrives ut i henhold til vedtatte eiendomsskattevedtekter.

b.  Eiendomsskatt forfaller til betaling med samme terminer som øvrige kommunale

avgifter.

c.  For boligdelen av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet videreføres bunnfradrag på kr. 250 000,-.

d.  Etter eiendomsskatteloven § 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag.  Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner, som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder bygdehus og idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt.

e. For skatteåret 2018 skal det gis fritak for eiendom iht. eiendomsskatteloven § 7 bokstav a) for Kulturfabrikken Eiendom AS – gnr. 15 bnr. 31 seksjon 1, 6 og7.

 

3) Priser på kommunale tjenester som endres fra 01.01.18:

a. Vannavgift økes med 3,0 %.

b. Avløpsavgift økes med 2,0 %.

c. Ikke regulerte betalingssatser for tekniske tjenester framlegges som egen sak.

d. Egenbetaling for praktisk bistand (hjemmehjelp) endres slik pr. måned:

·  0 – 2G makssats fastsatt av staten, (pt kr 200,-)

·  2 – 3G øker med 50 kroner, kr 725,-

·  3 – 4G øker med 75 kroner, kr 1.325,-

·  4 – 5G øker med 70 kroner, kr 1.900,-

·  over 5G øker med 50 kroner, kr 2.300,-

e.  Selvkost for praktisk bistand (hjemmehjelp) pr time øker med kr 5 til kr 335,-

f. Middag og dessert pr. porsjon inklusive utkjøring øker med kr 5 til kr 90,-

g.  Satsen for helpensjon bokollektiv økes med kr 607 fra 4.563,- til kr 5.170,-

h.  Trygghetsalarm øker med 5 kr pr måned til kr 130,-

i.  Installering av trygghetsalarm øker med 15 kr til kr 275,-

j.  Aktivitetstilbud (alt inkludert) øker med kr 10 til kr 170,-

k. Gebyr for etablererprøve fastsettes til maksbeløp.

4) Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet  for  økonomiplanperioden  i  samsvar  med oversikten i skjema 2 B i økonomiplan 2018-2021.   

5) Kommunestyret vedtar rammer for driftsbudsjett for 2018 på rammenivå i henhold til rådmannens forslag i  samsvar med oversikten i skjema 1 B i økonomiplan 2018-2021 -  med  de endringer som kommunestyret vedtar.

a. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å fordele budsjett på ansvars- og  artsnivå innenfor rammene.

6)  Budsjett  2018  for  Kulturfabrikken  Sortland  KF  vedtas  med  en  overføring  fra kommunen på 26.360.000 kroner.

7) Kommunestyret  vedtar  et  tilskudd  på  6.448.900  kr  til  Sortland  menighet  inkl. kommunal tjenesteyting og inkl. tilskudd til trossamfunn.

8)  Kommunestyret vedtar følgende låneopptak for 2018:

·  95.235 mill. kroner til egne investeringer.

·  4 mill. kroner i startlån fra Husbanken til videre utlån.

9) Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettekniske tilpasninger.

10) Enkeltvedtak som fattes i løpet av 2018 som medfører budsjettmessige konsekvenser for 2018-2021 skal også inneholde et oppdatert handlingsprogram med saldering for alle årene.

11) Kommunestyret vedtar å videreføre ramme for kassekreditt med inntil 50 mill. kr.

 

Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer:

 1. ØKTE DRIFTSUTGIFTER

   

 1. Økning av driftsutgifter til gratis halleie

  I årsbudsjettet for 2018 økes bevilgninga til gratis halleie

  tom. 16 år med kr. kr. 1.200.000.

 1. Økning av driftsutgifter til gjenåpning av plasser ved Håløygtunet sykehjem

  I årsbudsjettet for 2018 bevilges kr. 2.800.000 til gjenåpning og drift av 7 sykehjemsplasser ved Håløygtunet sykehjem.

  Til samme formål avsettes kr. 3.400.000 i økonomiplanen for 2019 – 2021.

   

 1. Økning av driftsutgifter til vedlikehold gatelys

  I årsbudsjettet for 2017 økes bevilgninga til vedlikehold gatelys med kr. 500.000.

 1. ØKTE INNTEKTER/REDUSERTE DRIFTSUTGIFTER 2018
   

  De økte driftsutgifter under punkt I for 2018 utgjør til sammen kr. 4.500.000 og finansieres slik

 1. Inntekter fra eiendomsskatt økes med kr. 400.000 (økt skattefundament ved inntekter fra flere eiendommer)
 2. Inntekter fra overtakelse av skatteinnkreverfunksjon for Ibestad kommune med kr. 250.000.
 3. Inntekter fra aksjeutbytte økes med kr 1.000.000.
 4. Inntekter fra skatt økes med kr 1.350.000.
 5. Utgifter til lånerenter reduseres med kr. 500.000
 6. Utgifter til lønn reduseres med kr. 800.000 gjennom stillingsvakanser.
 7. Utgifter (overføring) til Kulturfabrikken KF reduseres med kr. 200.000.

   

 1. ØKTE INNTEKTER/REDUSERTE DRIFTSUTGIFTER 2019-2021
   

  Årlige økte driftsutgifter gjenåpning av sykehjemsplasser Håløygtunet med kr. 3.400.000 finansieres slik (tall i tusen kroner):
   

                                                     2018       2019     2020       2021

   

     Økt aksjeutbytte                         1.000      1.000     1.000     1.000

     Økt eiendomsskatt                        400         400        400        400

     Økte skatteinntekter                   1.500      1.500     1.500     1.500

     Stillingsvakanser                          500         500        500        500

   

    Sum                                            3.400       3.400     3.400     3.400

   

 1. ØKTE SELVFINANSIERENDE INVESTERINGER
   

  I årsbudsjettet for 2018 avsettes til investering

  Renseanlegg Holmstad             kr. 2.200.000

  Finansieres ved økte avgifter
   

 1. ØKT INVESTERING
   

  Utstyr til reåpning 7 demensplasser kr 400.000

 

FS-167/17- Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021

 

Klikk for stort bilde