Geologisk kartlegging i Sortland

NGU vil gjennomføre feltarbeider i Sortland kommune i perioden 24. mai - 8. juni 2019.

Klikk for stort bilde

NGU (Norges geologiske undersøkelse) vil i denne perioden utføre detaljert kvartærgeologisk kartlegging i følgende områder:

  • Maurnes
  • Hognfjorden
  • Skogneset
  • Sørkleivdalen
  • Storsletta
  • Sigerfjord
  • Solbakken

Arbeidet utføres i samarbeid med NVE som har valgt ut de aktuelle områdene basert på skredhistorikk og bebyggelse. Hensikten med arbeidet er primært å kartfeste spor og avsetninger etter tidligere hendelser av jordskred, steinsprang, fjellskred og snøskred, samt få en oversikt over potensielle løsneområder for slike skred. Sluttproduktet vil være detaljerte kart som blir tilgjengelig for seinere skredfarevurderinger, i tillegg til at dataene etter hvert også vil bli lagt inn i nasjonal database for kvartærgeologi ved NGU.

I tillegg ønsker NGU å utføre en eller flere stratigrafiske undersøkelser. De ønsker å utføre gravinger på steder der de kan studere gjentatte skredavsetninger i snitt, og på den måten søke informasjon om potensielle endringer i klima og skredaktivitet bakover i tid, sammen med totalt antall skred på samme sted siden siste istid. Dette medfører bruk av gravemaskin, og de vil søke grunneiere og kommunen om nødvendige tillatelser når de har funnet egnede lokaliteter og før arbeidet starter.

Feltarbeidene utføres til fots i skråningene langs fjord- og dalsider helt ned til og med boligbebyggelsen. Innmark er også gjenstand for kartlegging. NGU's medarbeidere bærer feltjakke tydelig merket med etatens logo. Kjøretøyene som benyttes er tilsvarende merket.