Hageavfall skal ikke kastes i naturen

Det er nå høysesong for hagearbeid, og vi minner om at det ikke er tillatt å dumpe hageavfall i naturen.

Hageavfall skal ikke kastes i naturen.
Verken på friområder, i veigrøfter, i fjæra eller andre tilfeldige steder. 
Hageavfall leveres GRATIS til Reno-Vest i Ramnflauget.


Ikke kast hageavfallet i naturen!
Tilfeldig dumping av hageavfall er skjemmende for de som bor og ferdes i området - og det er ulovlig. Det bidrar også til spredning av fremmede og ofte svartelista planter til områder som ikke pleies, og dermed får slike planter fritt spillerom til å spre seg og fortrenge den naturlige vegetasjonen i området.

Hva kan du gjøre med hageavfallet?
Du kan levere hageavfall som gress, mose, kvister etter beskjæring ol. gratis i Ramnflauget.

Du kan også lage deg en kompostbinge og omdanne det som før var avfall til en ressurs. Les mer om kompostering på f.eks. www.naturvernforbundet.no

Svartelista arter
Helt vanlige arter fra hagene våre, slik som lupin, fagerfredløs og kjempespringfrø er arter som er svartelista og i høyrisikogruppen for spredning til naturen gjennom tilfeldig dumping av hageavfall. Dette ønsker vi ikke skal skje i våre nærmiljø!

Les mer om hvilke arter som man bør unngå å ha i egen hage og som man definitivt ikke må dumpe i naturen på statsforvalterne sine sider: www.statsforvalteren.no  

Hva er en fremmed art?
En fremmed art er en art som mennesket har flyttet fra sitt utbredelsesområde til steder der den ikke naturlig hører hjemme. Noen av disse artene kan bli invaderende og føre til stor skade på det biologiske mangfoldet. Som hageeier tar du ansvar ved å la være å bruke naturen som dumpeplass for hageavfall.