Høring av forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer

Sortland formannskap har vedtatt at forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Sortland kommune legges ut til høring i 2 måneder.

Sortland kommune ser behov for å gjøre endringer fra dagens forskrift, og har hatt som målsetting å lage en forskrift som er rettferdig, tydelig og fleksibel. Forskriften vil også være bedre tilpasset dagens og fremtidens behov. 

Vann- og avløpsgebyrene i Sortland kommune bygger på selvkostprinspippet, det vil si at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes inn gjennom gebyrene abonnentene betaler. 

Rettferdig
Gebyrene skal gjenspeile de ulike abonnentgruppers kostnadsnivå for å frembringe tjenestene. Et viktig prinsipp er at ingen av brukergruppene skal subsidiere andre brukergruppers forbruk, men at det er reelle infrastrukturkostnader og leveringskapasitet som skal styre gebyrfastsettelsen.

Tydelig
Forskriften skal være lett å lese og håndheve, med klart og forståelig språk.

Fleksibel
Forskriften henviser til årlig kommunestyrevedtak for gebyrenes størrelse, og vil ta høyde for abonnentgruppenes forbruk og reelle kostnader av tjenesteleveransen, for fastsettelse av gebyrets størrelse.  

Relevante dokumenter: 

Høringsbrev

Forslag til ny forskrift om VA-gebyr

Kommentarutgave til foreslått VA-forskrift

Saksfremlegg med protokoll

Gjeldende forskrift om kommunale VA-gebyr

 

Høringsfrist og innspill
Frist for å komme med innspill er onsdag 7. desember 2022. Det oppfordres til å komme med innspill i god tid før fristen, slik at merknadsbehandlingen kan være klar til kommunestyremøtet 15. desember. Høringen er åpen for alle som ønsker å gi innspill. Innspill til forslaget må være skriftlig, og merkes med saksnummer 22/3476. 

Innspill sendes til: 

Sortland kommune
Postboks 117
8401 Sortland

eller postmottak@sortland.kommune.no 

Vi minner om at innspill blir offentlig tilgjengelig på kommunens postliste. Innspill blir vurdert og kommentert i saksfremlegg som følger politisk behandling. Innspill besvares derfor ikke enkeltvis.