Høring av søknad om utslippstillatelse for lakseslakteri - Holmøy Produkter AS - Holmen industriområde - Sortland

Holmøy Produkter AS planlegger et lakseslakteri med et tankanlegg for mellomlagring av restprodukter til bearbeiding av tredjepart. 

Anlegget vil etableres på Holmen industriområde i Sortland kommune, hvor slakteriet vil være plassert i den sørlige delen av tomta. Tankanlegget og trafostasjon er plassert i nordvestlig hjørne av tomta.

Det skal produseres inntil 50 000 tonn sløyd laks og 2 500 tonn filet fra laks per år. I tankanlegget vil restprodukter fra slakteriet bearbeides til ensilasje og hentes med båt for videreforedling.

Lakseslakteriet vil medføre forurensning i form av støy og utslipp til vann. Renset prosessvann og kjølevann vil føres ut i Hognfjorden i Sortlandsundet. Det vil være noe støy fra transport og utstyr på anlegget. Anlegget vil ha drift 20 timer i døgnet, 5 dager i uka.

Holmøy Produkter AS søker unntak etter forurensningsforskriftens § 36-15 fjerde ledd fra krav til utslippsgrense til vann og har foreslått andre utslippsgrenser. De mener miljøgevinsten er lav sett opp mot investeringskostnaden for å oppnå rensekravene.

Oversikt over saksdokumenter kan du finne her
 

Innspill sendes innen 01.02.2023 på e-post til:
sfnopost@statsforvalteren.no

eller i papir til:
Statsforvalteren i Nordland
Postboks 1405
8002 Bodø