Høring - Forskrift for godtgjørelse til folkevalgte i Sortland kommune

Sortland formannskap vedtok i møte 31.10.2019 PS-sak 091/19 å legge forslag til Forskrift for godtgjørelse til folkevalgte i Sortland kommune ut til offentlig ettersyn og høring, i henhold til forvaltningslovens § 37.

Den nye kommuneloven har definert hva som menes med folkevalgte. Med folkevalgte menes medlemmer av kommunestyret og personer som et folkevalgt organ har valgt inn i et folkevalgt organ, eller et annet kommunalt organ jfr. kl. §§ 5-1 og 5-2.

Innspill og eventuelle merknader sendes til:

Sortland kommune
Postboks 117
8401 Sortland eller
e-post til postmottak@sortland.kommune.no
innen 22. november 2019.

Forslag til forskrift for godtgjørelse til kommunale folkevalgte i Sortland kommune

Saksframlegg

 

Klikk for stort bilde