Høring og offentlig ettersyn av forslag til kommunedelplan for avløp og vannmiljø og lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg

"Kommunedelplan avløp og vannmiljø 2023-2035 og lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsanlegg fra mindre avløpsanlegg" ble behandlet av Sortland formannskap i møte 22.06.2022; sak 079/22.

Formannskapet vedtok å legge planforslag og lokal forskrift ut på høring og til offentlig ettersyn. Forslaget til tiltaksplan/investeringsplan er i henhold til alternativet «høyt ambisjonsnivå» (vedlegg 3). Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 11-14 og forvaltningsloven § 37.

Høringsfrist endret - ny frist er 11.09.2022.

Kommunedelplan for avløp og vannmiljø skal legge føringer for kommunens arbeider innenfor avløpssektoren, separatutslipp/private avløpsanlegg i spredt bebyggelse, samt landbruk og vannmiljø de neste 12 årene.

Det arrangeres åpent møte i Rådhus 2, møterom 2, torsdag 1. sept kl. 17:00.

Saken med dokumenter finner du her. Dokumentene er også tilgjengelige på kommunens Servicetorg.
 

Eventuelle merknader til planforslaget kan sendes innen 11.09.2022 på e-post til:
postmottak@sortland.kommune.no

eller i papirform til:

Sortland kommune
Postboks 117
8401 Sortland

Skriftlig henvendelse i saken bes merket saksnr. 22/1343