Høring og offentlig ettersyn av planprogrammet for klima- og miljø

Det startes nå et arbeid om å revidere klima- og miljøplanen. Formannskapet vedtok 02.02.2023 om planoppstart og at forslaget legges ut til høring.  

Det er behov for å revidere Sortland kommunes plan for å håndtere klima- og miljøutfordringene. Gjeldende kommunedelplan er fra 2010 og er utdatert gitt situasjonen og målene satt i ny samfunnsplan.

Planprogrammet skal i henhold til plan- og bygningsloven § 4.1 gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

Vi inviterer innbyggere, næringsliv, organisasjoner, offentlige organer og andre til å komme med innspill til planprogrammet. 

Forslag til planprogram
Formannskapet sitt vedtak

Eventuelle innspill på planprogrammet må fremsettes skriftlig og oversendes Sortland kommune innen 19.04.2023, på e-post til: postmottak@sortland.kommune.no

Eller i papirformat til

Sortland kommune
Vesterålsgata 57
Postboks 117
8401 Sortland

Skriftlige henvendelser i saken bes merket med saksnr. 23/1697