Høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan for NF1 Ånstadsjøen

Forslag til reguleringsplan for NF1 Ånstadsjøen legges ut til høring og offentlig Kunngjøringer, høring, ropert - Klikk for stort bildeettersyn i perioden 30.11.2019-11.01.2020.

I hht. plan- og bygningsloven § 12-10 jf. § 5-2 legges forslag til reguleringsplan for NF1 Ånstadsjøen ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker fra 28.11.2019-11.01.2020.   

Planforslaget er behandlet og vedtatt lagt ut i Sortland formannskaps møte 31.10.2019 i sak 083/19.

Planområdet ligger på Ånstad, nord for Sortland sentrum. Planen inkluderer Fv. 820 i vest, i nord grenser den mot Vesterålen sjøhus, i øst er det planlagt fylling i sjø og i sør grenser planområdet mot arealer avsatt til næringsformål.  Planen regulerer et område på totalt ca. 54 daa til nærings-/forretningsformål med tilhørende infrastruktur og grøntareal.

Dokumenter i saken . Dokumentene kan også ses i analog form på kommunens servicetorg.

Eventuelle merknader merkes med arkivsak 17/371 og sendes innen 11.01.2020 til:

Sortland kommune
Plan og miljø
Postboks 117
8401 Sortland

eller  postmottak@sortland.kommune.no