Høring - plan for forebyggende arbeid for barn og unge

Sortland kommune har plan for forebyggende arbeid for barn og unge (2023-2033) på høring i april 2023.

Sortland kommunes plan for forebyggende arbeid (korttittel) etableres som en fagplan og skal:
- Sette retning og rammer for det forebyggende arbeidet.
- Synliggjøre eksisterende tilbud.
- Være et grunnlag for videre utvikling av det forebyggende arbeidet i kommunen.

Planen er digital og du finner høringsutkastet under:
Høringsutkast plan for forebyggende arbeid for barn og unge.

Eventuelle innspill må fremsettes skriftlig og oversendes Sortland kommune innen 30.04.2023, på e-post til: postmottak@sortland.kommune.no

eller i papirformat til

Sortland kommune
Postboks 117
8401 Sortland

Høringsfrist er 30. april 2023.

Skriftlige henvendelser i saken bes merket med saksnr. 23/2204.