Høring vedrørende søknad om tilskudd til utbygging av bredbånd

Sortland kommune skal søke om økonomisk tilskudd til utbygging av bredbånd. Før søknaden sendes skal kommunens planer ligge ute til høring.
Kommunen inviterer derfor innbyggerne til å komme med innspill.

Høringsfrist er 12.05. 2018.

Høyhastighetsbredbånd

Dagens status er at noen av kommunens bygder mangler, eller har mangelfull bredbåndsdekning. Sortland kommune vil derfor søke om tilskudd til videre utbygging. Tilskuddet vil gjøres tilgjengelig for operatør som bygger ut i aktuelt område.

Om bredbåndsstøtteordninga

Bredbåndsstøtteordninga er en offentlig støtteordning finansiert over statsbudsjettet med fastsatte kriterier for tildeling av støtte.

Organisering av ordninga

Nordland fylkeskommune skal vurdere, rangere og tildele søknader fra vårt fylke, mens Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) skal foreta en kvalitetssikring på at avgjørelsen står i forhold til evalueringskriteriene. For 2018 er det en pott på ca. 20 MNOK som skal fordeles på prosjekter i Nordland fylke.

Kriterier og søknadsområder

Det er seks evalueringskriterier for tildeling av bredbåndsstøtte:


Tildeling av bredbåndsmidler baseres på følgende kriterier:

1. Antall husstander som får et tilbud om  bredbånd med grunnleggende god kvalitet (vekt 30 %).
2. Kostnadseffektiv nettutbygging i det enkelte prosjekt (vekt 25 %).
3. Lokal medfinansiering (vekt 20%)
4. Plan for bærekraftig drift etter at utbyggingen er gjennomført (vekt 15%).

5. Bedring av eksisterende bredbåndstilbud (vekt 5%).
6. Betydning for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere næringsliv og besøkende (vekt 5 %).

Det er planlagt søkt tilskudd til utbygging av bredbånd til områdene:

  • Indre Eidsfjord, Holmstaddalen og deler av Holmstad som mangler grunnleggende god kvalitet.
  • Selnes – Ramnflauget
  • Sentrale Blokken

Høringsuttalelser

I forbindelse med søknaden vil vi invitere innbyggerne til å komme med innspill i forhold til våre utbyggingsplaner. Høringsuttalelser skal være skriftlige og kan sendes til:

Epost:    postmottak@sortland.kommune.no   

Brev:     Sortland kommune,  Postboks 117,  8401 Sortland

Høringsfrist: 12. mai 2018.

 

Kontaktperson i kommunen er Henrik Willumsen telefon 76 10 90 64.

Les mer om tilskuddsordningen på Nordland fylkeskommune sine websider https://www.nfk.no/bredband.749619.aspx eller på NKOM sine websider http://www.nkom.no/