Informasjon om reguleringsendring for Hålogalansvegen, Parsell 1, Rv. 85 Sigerfjord kryss - grense Kvæfjord kommune

Statens vegvesen ønsker å optimalisere løsningene i gjeldende reguleringsplan, og har forelagt reguleringsendring etter Plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd, for uttalelse til berørte parter og myndigheter.

Planområdet omfatter areal langs rv. 85 fra sør for Sigerfjordtunnelen, Langvasseidet krysset og til kommunegrensen til Kvæfjord. Planområdet er omfattet av reguleringsplan Planid: NO201601 Hålogalandsvegen Parsell 1 Rv. 85 Sigerfjord kryss – grense Kvæfjord.

Hensikten med endringene er å optimalisere løsningen og ivareta naturmangfold og vannmiljø bedre ved å redusere inngrep i myr og bekk, redusere CO2-utslipp, bedre trafikksikkerheten og øke samfunnsnytten ved å redusere utbyggingskostnader.

Bildet viser nåværende reguleringsplan til venstre, og ønsket reguleringsendring til høyre.

Endringene er vurdert til å liten grad på virke gjennomføringen av planen for øvrig, samt at endringene ikke går utover hovedrammene i planen eller berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder. Planprosessen er dermed vurdert til å kunne gjennomføres etter forenklet prosess jf. Plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd, og varsles etter § 12-14 tredje ledd.

Eventuelle innkomne merknader og innspill vurderes etter at svarfristen er løpt ut. Dersom innspillenes alvorlighetsgrad tilsier at forslaget ikke kan gjennomføres ved en mindre endring, vil det gjennomføres en ordinær planprosess.

Dersom det ikke registreres merknader eller kommer inn informasjon som umuliggjør behandling iht. plan- og bygningslovens §12-14 andre ledd, sluttbehandles forslaget ved planutvalget (formannskapet) i Sortland kommune.

Plankart (PDF, 2 MB)
Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)
Varslingsbrev (PDF, 552 kB)

Varslede parter og myndigheter har frist for å komme med uttalelse innen 27.08.2024