Klipp hekken og senk farten

Vegetasjon langs kommunale veier og i kryss og avkjørsler kan være en fare for myke og harde trafikanter samt vanskeliggjøre vedlikehold og framkommelighet. I Sortland kommune er det rundt 1400 elever som er ute på veiene i skolesammenheng. 
Vi oppfordrer grunneiere til å rydde vegetasjon på egen eiendom.

Klikk for stort bilde

Det er grunneieres ansvar å fjerne vegetasjon på egen eiendom som:

  • reduserer eller tildekker frisiktsoner i kryss, avkjørsler, svinger, gangfelt mv.
  • henger utover vei og fortau
  • hindrer drift og vedlikehold av veier og fortau
  • vanskeliggjør framkommelighet for kjøretøy, som for eksempel brannbiler, renovasjon
  • tildekker offentlige trafikkskilt
  • reduserer effekten av gatelys og medfører belastninger på luftspenn mv.
     

Sortland kommune kan med hjemmel i naboloven § 12 eller vegloven §§ 31 og 43, pålegge grunneiere å rydde vegetasjon på egen eiendom. I regulerte områder kan det være stilt krav gjennom vedtatt reguleringsplan.

Reguleringsplaner er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: www.sortland.kommune.no/tjenester/plan-bygg-eiendom-og-kart/reguleringsplaner/

Retningslinjer for rydding av vegetasjon: