Kommunedelplan for kvalitet i barnehage og skole

KIBS (kvalitet i barnehage og skole) er utarbeidet med grunnlag i bred medvirkning.

Visjonen til kommunedelplanen

Alle barn og elever i barnehager og skoler i Sortland kommune 
skal oppleve et trygt, tilrettelagt og godt barnehage- og skolemiljø
som fremmer læring, danning, trivsel og helse - dette gjelder både det 
fysiske og sosiale miljøet.

KIBS har fokus på kvalitet og handler om barnehagenes, skolenes og SFO sin pedagogiske virksomhet. Planen skal danne grunnlag for kommunens politikk innen fagområdet og inneholder strategier for å møte utfordringer innen barnehage og skole som er beskrevet i Kommuneplanens samfunnsdel.

Kommunedelplan for kvalitet i barnehage og skole