Kommunen trenger utleieboliger

Sortland kommune ønsker å inngå tilvisningsavtale med firmaer som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger.

Boligene skal være et supplement til kommunens egne utleieboliger og leiligheter som kommunen forvalter gjennom Sortland Boligstiftelse.

Sortland kommune ønsker tilbud innen 1. oktober 2022.

Sortland kommune ser behovet for økt kommunalt engasjement for å få realisert kommunens boligpolitiske mål. Kommunen skal derfor i større grad utnytte de løsninger som Husbanken og regionale aktører stiller til rådighet. I kommunens Boligpolitiske plan, vedtatt juni 2022, er det lagt til grunn at kommunen skal bruke mulighetene innenfor Husbankens rammer som virkemiddel for å realisere flere og mindre boenheter, og i det legge til rette for gode boløsninger for grupper som trenger hjelp til å komme inn på boligmarkedet. 

En tilvisingsavtale gir kommunen rett til å henvise boligsøkere til alle de boligene som er omfattet av avtalen; begrenset til 40% av boligene til enhver tid. Boligeier inngår deretter leiekontrakt med den enkelte boligsøker.

Dersom kommunen ikke har behov kan boligen leies ut på det åpne marked, i forhold til frister som er angitt i avtalen. For nærmere informasjon om utleieboliger med tilvisingsrett, se veiviseren.no

Boligene
Sortland kommune har per i dag behov for inntil 20 utleieboliger med tilvisingsavtale.

Kommunen vil benytte sin tilvisingsandel til personer som av ulike årsaker er vanskeligstilte på boligmarkedet. I hovedsak er alle type boliger av interesse, også prosjekter med variert leilighetssammensetning. Boligene skal ha en kvalitet/ standard som tilsvarer nye eierboliger.

Sortland kommune ønsker å tilby boliger beliggende i ulike deler kommunen, men vil prioritere prosjekter med nærhet til offentlig kommunikasjon. Kommunen har behov for flere boliger nå slik at nybygg i tidlig prosjekteringsfase ikke vil bli vurdert.

Finansiering
Ved etablering av utleieboliger med tilvisingsavtale gjennom nybygging, ombygging eller kjøpsprosjekter, kan det søkes om lån til utleieboliger i Husbanken til hele prosjektet. Husbankens krav til kvalitet er sammenfallende med byggeteknisk forskrift. Husbanken skal sikre at boligene er egnet.

For nærmere informasjon om vilkår og lånetilbud ved lån til utleieboliger med kommunal tilvisingsrett, se veileder fra Husbanken.

Tilbudet
Sortland kommune ønsker tilbud innen 01.10.2022. Tilbudet må være klargjørende på følgende punkter som blir vektlagt ved valg av utleieselskap:

  • beskrivelse av utleieselskapet
  • plan for forvaltning av beboere og bomiljø
  • plan, snitt og fasadetegninger av utleieobjektene samt situasjonsplan og adresser
  • husleienivå
  • kvalitet- og boligstandard
  • ferdigstillelsestidspunkt
  • boligenes beliggenhet.

All innsendt dokumentasjon fra tilbydere vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått.

Tilbud sendes pr e-post til postmottak@sortland.kommune.no merkes "sak 22/1040".

Kontakt
For mer informasjon eller innlevering av tilbud, ta kontakt med:
Terje Kili
kommunalsjef
telefon 920 31 791