Kunngjøring - Eidsfjord sjøfarm AS, søknad om arealendring lokalitet Innerbrokløysa

Klikk for stort bildeEidsfjord sjøfarm AS søker om arealendringer ved lokalitet Innerbrokløysa ved innløpet til Sigerfjorden.  Sortland kommune har mottatt søknaden for offentlig utlysning og kommunal behandling. Frist for uttalelse er 24. januar 2020.

Bakgrunn for søknaden er at Eidsfjord Sjøfarm AS ønsker å endre driftsform fra kompakt stålanlegg til drift med plastringer og fôrflåte.  Dette vil føre til større avstand mellom hver enhet og bedre gjennomstrømming i anlegget, som igjen bl.a. vil gi bedre fiskehelse. 

Endringen utløser behov for større areal og det søkes om utvidelse av anlegget mot nord. Anlegget vil blir 35 m lengre og Sortland kommune har i egen sak gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til endringen.

Dokumenter i saken kan lastes her.

Merknader sendes Sortland kommune, Plan og utvikling, Postboks 117, 8401 Sortland eller e-post til postmottak@sortland.kommune.no  innen 24.januar 2020, merket med saksnummer 17/599.

Innkomne merknader vil bli samordnet med kommunalt innspill og sendt Nordland fylkeskommune, som saksbehandler søknaden.