Kunngjøring - Høring av søknad om tillatelse til utfylling i sjø ved Ånstadsjøen

Benfra AS søker Fylkesmannen om utfylling i sjø ved Ånstadsjøen, nord for Sortland.

Frist for uttalelse er 19.august 2020.
 
Klikk for stort bildeKart over prosjektområde Åndstadsjøen Fra søknad   
 

Benfra AS søker Fylkesmannen om tillatelse til utfylling av ca. 220.000 m3 sprengsteinsmasser over et areal på ca. 30.000 m2. Dette for å etablere et forretnings/ næringsområde.


Det har blitt tatt prøver av sjøbunnen fra 5 stasjoner i tiltaksområdet. Analyseresultatene viser at sedimentene i området er av god til moderat kvalitet med hensyn til forurensningsnivå. PAH-forbindelsen antracen ga utslag som tilsvarer tilstandsklasse III (moderat miljøtilstand). For de resterende PAH-forbindelsene, sum PCB og tungmetaller viste analysene at verdiene tilsvarer bakgrunnsnivå eller god (tilstandsklasse I eller II).


Det er registrert to fuglearter av særlig stor forvaltningsinteresse som holder til innenfor utfyllingslokaliteten, toppskarv og storspove. Det er registrert en større sammenhengende forekomst av naturtypen skjellsand ca. 200 m øst for tiltaksområdet i Sortlandsundet. Naturtypen er verdisatt som svært viktig. Fiskeridirektoratet har registrert flere gytefelt for torsk i fjordsystemet, hvorav ett ligger ca. 2,5 km nordøst for tiltaksområdet.


Tiltaket er i tråd med endelig vedtatt reguleringsplan for NF1 Ånstadsjøen datert 13.2.2020.


Eventuelle merknader til søknaden kan sendes til fmnopost@fylkesmannen.no

eller til

Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø

Frist for uttalelse er 19. august 2020.

 

Området er i Byplan betegnet som NF1. Hensikten er å tilrettelegge for nytt næringsareal.

Reguleringsplan for NF-1 Ånstadsjøen, eiendom gnr/bnr 16/60 med flere.

Søknad og dokumenter i saken. (PDF, 8 MB)