Kunngjøring - vedtak av reguleringsplan for NF1 Ånstadsjøen

Klikk for stort bildeI henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres vedtak av Reguleringsplan for NF1, Ånstadsjøen. Planen er vedtatt i kommunestyret 13.02.2020 i sak 004/20.

Planområdet ligger på Ånstad, nord for Sortland sentrum. Planen inkluderer Fv. 820 i vest, i nord grenser den mot Vesterålen sjøhus, i øst er det planlagt fylling i sjø og i sør grenser planområdet mot arealer avsatt til næringsformål.  Planen regulerer et område på totalt ca. 54 daa til nærings-/forretningsformål med tilhørende infrastruktur og grøntareal.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 må være framstilt for Sortland kommune inne 3 år fra dato. Vedtaket kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse (Forvaltningsloven § 28).

Dokumenter i saken er tilgjengelig på kommunens servicetorg og internettside www.sortland.kommune.no. Eventuelle klage på vedtak merkes med 17/371 og sendes innen 3 uker til 

Sortland kommune 
Plan og utvikling 
Postboks 117
8401 Sortland
 

eller  postmottak@sortland.kommune.no       

Vedtatte dokumenter i saken

Andre dokumenter i saken