Kunngjøring vedtatt reguleringsplan Fv.82 delstrekning A, Sortland - Holmen

reguleringsplan1 - Klikk for stort bildereguleringsplan1 I hht. plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres vedtak av reguleringsplan for Fv.82, delstrekning A Sortland - Holmen. Planen ble vedtatt i kommunestyret 15.06.2017 i sak 038/17. 

Reguleringen legger til rette for utbedring av Fv.82 på strekningen Sortland bru-Holmen. Veien skal forsterkes og utbedres til 6,5m bredde, samt at det skal bygges gang-/sykkelvei på strekningen, med unntak av over Kvalsaukbrua.

 

Vedtak kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse (Forvaltningsloven § 28).

Eventuell klage sendes Fylkesmannen i Nordland via

Sortland kommune,
Teknisk,
Postboks 117,
8401 Sortland

e-post til postmottak@sortland.kommune.no

innen 3 uker fra dato. Klagen merkes 14/1449 og delstrekning.

Parter i saken får tilsendt eget brev med informasjon i saken.

Vedtatte dokumenter i saken er tilgjengelig via linkene under. Flere dokumenter i saksprosessen er tilgjengelig på vegvesenets internettsider http://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv82sortlandrisoyhamn  

Saksdokumenter: