Kutting av hekker, busker og trær

Hvert år blir vegetasjon langs kommunale veier klippet for å bedre siktforhold og gjøre veivedlikeholdet enklere. 

Sortland kommune er positiv til vegetasjon slik som busker, trær og hekker langs veiene våre. I enkelte situasjoner kan disse være til hinder for ferdsel, siktforhold og veivedlikehold.

Sortland kommune benytter maskinelt utstyr for å kutte og trimme vegetasjon. For å sikre ønskelig resultat langs eiendommen kan det derfor være fornuftig å selv klippe og trimme vegetasjon langs egen eiendom. Dette er også ressursbesparende for kommunen.

Sortland kommune planlegger å igangsette arbeidet for fullt i månedsskiftet mai/juni, og arbeidet vil være kontinuerlig frem mot vinteren. 

Kommunen kan etter naboloven § 12 beskjære vegetasjon inn mot veien dersom dette ikke utbedres innen rimelig tid. Eier eller bruker av eiendom er forpliktet etter veglova og grannelova å fjerne vegetasjon som strekker seg inn, og over veien, samt å sikre frie siktsoner.

Se Statens vegvesens side for klipping av hekker og busker!