Melding om vedtak - Detaljregulering for N/F 2 Selnes

Sortland kommunestyre har i møte 15.4.2021 vedtatt detaljreguleringsplan for N/F Selnes. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for framtidig utbygging av nærings- og handelsareal gjennom utfylling i sjø. Frist for klage er 23. mai 2021.

Klikk for stort bilde 

Sortland kommunestyre har i møte 15. april 2021 fattet følgende vedtak: 

Vedtak

  1. Sortland kommunestyre vedtar forslag til reguleringsplan for Selnes næringsområde, planid. 1870_2019349 med de endringer som følger av merknadsbehandling etter høring og offentlig ettersyn.
  2. Endringer fremkommer under saksfremstillingen kapittel VURDERING.
    Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-12.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for framtidig utbygging av nærings- og handelsareal gjennom utfylling i sjø.

Klage
Eventuell klage stilles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes til postmottak@sortland.kommune.no , eventuelt til Sortland kommune, postboks 117, 8401 Sortland. Eventuell klage merkes med saksnummer 2019/1433.
Frist for å klage på vedtaket er 23. mai 2021.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Sortland kommune innen tre år fra denne kunngjøringen.

 

Dokumenter i saken: