Nå kan du søke tilskudd til nærmiljøanlegg

Kulturfabrikken Sortland KF utlyser nå midler til nærmiljøanlegg og mindre idretts- og friluftsanlegg som er åpne for allmennheten.

Det fordeles inntil kr 70.000 i tilskudd. Søknadsfrist for midlene er 1. februar og søknadene behandles av styret i Kulturfabrikken Sortland KF.

 

Hvem kan søke

Lag og foreninger (herunder vel-foreninger, bygdelag, idrettslag osv), eller privatpersoner.

Hva støttes

Nærmiljøanlegg, mindre ordinære idretts- og friluftsanlegg som er åpen for allmennheten, og som skaper gode ringvirkninger i nærmiljøet.

Hva støttes ikke:
- Søknader om tilskudd til ordinær drift av anlegg
- Anlegg som ikke er fritt og allment tilgjengelig
- Kommersielt baserte anlegg
- Søknader som ikke har velbegrunnede kostnadsoverslag
- Søknader som ikke har en plan for drift og vedlikehold
- Personlig utstyr

Søknadsskjema for tilskudd (PDF, 700 kB)

► Søknadsfrist: 1. februar 2022