NIBIO utfører jordsmonnkartlegging i Sortland kommune

I høst kommer NIBIO for å kartlegge jordsmonnet på fulldyrka og overflatedyrka jord i Sortland kommune.

Feltarbeidet utføres fra 4. september til 6. oktober. Hensikten er å dokumentere og stedfeste jordas egenskaper som ressurs.

I feltperioden vil personell fra NIBIO gå over kommunens jordbruksarealer vist i kartet (vedlegg 1) og kartlegge jordtyper ved hjelp av jordbor. NIBIOs jordkartleggere utfører arbeidet til fots og er iført gule refleksvester for synlighet. I noen tilfeller kan bilene som benyttes måtte parkere på grunneiers områder i korte perioder. Bilene har kontaktinformasjon og NIBIOs logo i rutene. Alle berørte grunneiere har fått informasjon fra kommunen om jordkartleggingen.

Jordegenskapene som vurderes under kartleggingen er innhold av organisk materiale, opphavsmateriale, kornstørrelsesfordeling, sjiktinndeling, jordas evne til å bli kvitt overflødig vann, samt steininnhold og dybde til fast fjell. Temakart fra jordkartlegginga gir grunnlag for kunnskapsbaserte beslutninger om forvaltning av jordressursen. Kartene brukes av jordbruksnæringa selv, i offentlig forvaltning, av landbrukets rådgivningstjeneste, konsulenter og forskere.
All informasjon fra jordkartleggingen gjøres om til temakart og publiseres på Kilden, NIBIOs kartløsning på nett. To av temakartene ligger også på nettløsningen Gårdskart. Disse kartene er tilgjengelige for alle og kan besøkes på kilden.nibio.no og gardskart.nibio.no.


(NIBIO står for Norsk Institutt for Bioøkonomi og er et statlig forskningsinstitutt eid av Landbruks- og matdepartementet.)

Kart over kartleggingsområde (PDF, 3 MB)

Informasjonsbrosjyre (PDF, 4 MB)