Offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan B10, Lamarka Nord

Sortland formannskap vedtok i møte 21.6.18 sak 076/18 å legge forslag til reguleringsplan for B10, Lamarka Nord ut på høring og til offentlig ettersyn.

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge arealer for boligbygging med tilhørende infrastruktur og lekeplass.

 

Her kan du lese dokumentene i saken:

Plandokumentene kan også leses på Servicetorget, som ligger i Rådhus I, første etasje.

 

Merknader

Skriftlige henvendelser i saken bes merket med saksnr. 16/2169.

Kommunen må ha mottatt eventuelle merknader innen 31.8.18.
Merknader sendes per e-post til postmottak@sortland.kommune.no  eller i papirformat til:

Sortland kommune
Vesterålsg. 57
Postboks 117
8401 Sortland