Offentlig innsyn - etablering av ny oppdrettslokalitet Hellfjordklubben i Eidsfjorden

Egil Kristoffersen & Sønner AS, har søkt Nordland fylkeskommune om tillatelse til etablering av ny akvakulturlokalitet nord for innløpet til Hellfjorden på vestsiden av Eidsfjorden.  Frist for å gi uttalelse er 4 uker, det vil si 16. februar 2021.  Klikk for stort bilde 

Egil Kristoffersen & Sønner AS søker fylkeskommunen om tillatelse til etablering av akvakulturlokaliten Hellfjordklubben. Lokaliteten planlegges lagt like nord for Hellfjordklubben, ved innløpet til Hellfjorden.

Lokaliteten søkes til bruk for laks, ørret og regnbueøret og omsøkt størrelse er 3120 tonn MTB (maksimal tillatt biomasse). Det planlegges et sjøbasert anlegg med 12 merder med 15-20 m dype nøter.

Anlegget søkes i sin helhet plassert innenfor område A15, som er avsatt til Akvakultur i kommuneplanens arealdel for Sortland, vedtatt i 2017. 

Søknaden legges nå ut til offentlig innsyn, jf. laksetildelingsforskriften § 8. Uttalelser i saken merkes med saksnr. 21/112 og sendes til

postmottak@sorltand.kommune.no 

eller 
Sortland kommune, Postboks 117, 8401 Sortland

Sortland kommune, som plan- og bygningsmyndighet, uttaler seg i saken og sender samtidig alle innkomne merknader videre til Nordland fylkeskommune.

Dokumenter i saken  - dokumentene er også tilgjengelig på kommunens servicetorg (NB! sjekk åpningstider og koronatiltak)

Kommuneplanens arealdel - gjeldende planverk i området