Oppstart av planarbeid Ånstadsjøen

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-1 og 12-8 varsles igangsetting av arbeid med privat detaljregulering for nærings- og forretningsområde på Ånstadsjøen.

Planområdet ligger 1,3 km nord for Sortlandbrua, på østsiden av fv. 820. Planen utarbeides på vegne av Benfra AS samt andre grunneiere, og vil omfatte følgende eiendommer: Gnr./Bnr. 16/60, 16/142, 16/117, 16/112, 16/140, 16/ 101, 16/136, 16/96, 16/ 151, 16/ 61 samt del av 48/1 (fylkesveg).

Planområdet omfatter hele område N/F-1, som er avsatt til næring og forretning i Byplan for Sortland. Oppstart ble behandlet i formannskapet 22.06.17.

Formålet med planen er å legge til rette for utfylling i sjøen og etablering av utvidet område for næring samt forretning for arealkrevende varer.

Forhandlinger om utbyggingsavtale med Sortland kommune igangsettes parallelt. Tiltaket er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning ihht. forskriften.

Direkte berørte parter tilskrives.

De som har opplysninger som kan ha betydning for arbeidet bes kontakte Asplan Viak as innen 25.08.17.

Adresse: Rådhusgata 3, 9008 Tromsø,

e-post: sigrid.rasmussen@asplanviak.no

Klikk for stort bilde