Oppstart planarbeid – Strandskog næringsområde N/F 10

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering av Strandskog næringsområde på Sortland. Planforslaget utarbeides av Plankontoret på oppdrag fra Sortland kommune.

Planområdet ligger sør for bykjernen på Sortland, mellom Vesterålsgata og Sortlandsundet. Planarbeidet bygger videre på angitt arealbruk i byplan Sortland (Felt N/F10 og SI01), og skal legge til rette for videreutvikling av handelsvirksomhet i området gjennom utfylling i sjø.  Planen skal sikre atkomst til området gjennom 1-2 avkjørsler/kryss. Planen skal også bygge videre på byplanens vedtak om et informasjonsområde ved innfarten til byen fra sør.

Klikk for stort bilde
Planstatus
Planforslaget bygger videre på føringer gitt i Byplan Sortland, som regulerer området til næringsbebyggelse/forretning, med bestemmelser som avgrenser handel i området til plasskrevende varer. Det kan være aktuelt å regulere to eksisterende boliger til nærings-/forretningsformål. Disse eiendommene er avsatt til boligformål i byplanen. Det kan være aktuelt å foreslå bestemmelser til detaljreguleringsplanen som åpner for høyere utnyttelsesgrad enn det som er angitt i byplanen.

Det foreligger en reguleringsplan for området, vedtatt i 2000. Den nye reguleringsplanen for området vil erstatte denne planen.

Utredningsbehov
Det forutsettes at planforslaget i hovedsak vil være i samsvar med Byplan Sortland, og Sortland kommune har ut fra dette avgjort at det ikke kreves konsekvensutredning. Virkninger av planforslaget vil bli og vurdert i planbeskrivelsen ut fra kjent kunnskap. Planarbeidet skal legge opp til utbygging, og utløser dermed krav om risiko- og sårbarhetsanalyse.
 

Innspill til planarbeidet sendes innen 21. september til:

post@plankontoret.net  eller pr post til Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu

Eventuelle spørsmål kan rettes til
Plankontoret ved Leif Conradi Skorem på tlf. 72 42 81 67,
eller til Sortland kommune ved Brynjulv Øverby, tlf. 76 10 91 17.