Orientering om nye gebyrer og avgifter 2023

Satsene for kommunale avgifter justeres årlig. Faktura for første halvår 2023 vil komme med følgende økning:

I kommunestyresak 22/4534 Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 ble det vedtatt endringer i kommunale avgifter, gjeldende fra 1. januar 2023.

• Vanngebyr økes med 26,9 %
• Avløpsgebyr økes med 38,1 %
• Feiegebyr økes med 2,4 %
• Tilknytningsgebyrer økes med 10,4 %
• Eiendomsskattetakstene oppjusteres med 10 %, iht. Eiendomsskatteloven § 8A-4
- Fra 01.01.2023 kommer det med bunnfradrag på kr. 250.000 pr. boenhet

 

 

Indeksregulering av saksbehandlingsgebyrer

• Gebyrer for plan- og byggesaker og saker etter forurensningsforskriften økes med 10,4 %
• Gebyrer for arbeider etter eierseksjonsloven, matrikkelloven og matrikkelforskriften økes med 10,4 %
• Gebyrer for landbrukssaker etter jordloven og konsesjonsloven, og fellingsavgift for elg, økes med 10,4 %

Gjeldende gebyrsatser finnes her

 

Eiendomsskatt
Iht. lov om eiendomsskatt av 06 juni 1975 § 15 legges eiendomsskattelista ut til offentlig ettersyn i 3 uker f.o.m 27. februar 2023.
Lista er utlagt på servicetorget, rådhus 1, på biblioteket og på kommunens hjemmeside www.sortland.kommune.no

Eiendomsskattekontoret