Pågående sjøfyllinger i Sortland kommune

Sortland kommune, ved bygningsmyndigheten, ber byggenæringen gjøre avbøtende tiltak umiddelbart, eller stanse fyllingsarbeid i gytesesongen.

Bygningsmyndigheten i Sortland kommune skal påse at byggetillatelser, som er gitt i forbindelse med sjøfyllinger tilfredsstiller kravene i Naturmangfoldloven.

Vi har avdekket at nødvendige uttalelser fra andre fagmyndigheter har blitt uteglemt i forbindelse i noen tidligere gitte tillatelser. Kommunen har derfor ikke i tilstrekkelig grad bevisstgjort aktørene om miljørisikoen ved sjøfyllinger.

Med bakgrunn i dette oppfordrer Bygningsmyndigheten om at byggenæringen gjør avbøtende tiltak eller stanser fyllingsarbeidet i gytesesongen. Dette for å hindre spredning av finpartikler, sand og plast, som kan medføre alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet.

Formålet med disse forebyggende tiltakene er å verne utrydningstruet og rødlistet kysttorsk. Gyteperioden mars – mai er en sårbar fase for bl.a. denne arten og Fiskeridirektoratet råder at utfylling legges utenom gytesesong. Unntak gjelder ved gjennomføring av avbøtende tiltak mot miljøet.

► Mulige avbøtende tiltak kan være bruk av lense med skjørt, vask av sprengstein før utfylling, plukke ut avfall før utfylling, samle opp avfallet fra vannmassene ved håving eller annen manuell fjerning.