Regnskapet for Sortland kommune viser overskudd i 2022

Sortland kommune har avlagt regnskap for 2022 til frist 22. februar.

Netto driftsresultat for 2022 ble på 9,4 millioner kroner. Resultatet innebærer at Sortland kommunes disposisjonsfond styrkes og nå utgjør 150 millioner kroner.
 

 Tabell som viser hovedtall regnskap 2022  - Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

 


 


Kommunedirektør Rita Johnsen er fornøyd med at det er levert et positivt driftsresultat som er bedre enn opprinnelig budsjett. Driftsresultatet utgjør 0,8 % av brutto driftsinntekter. Det er vesentlig lavere enn den statlige anbefalingen  på 2,0 %.


Bildet viser kommunedirektør Rita Johnsen - Klikk for stort bilde 

Opprinnelig budsjett var vedtatt med et negativt netto driftsresultat på 18 millioner kroner.

Kommunens oppsparte midler utgjør nå 150 million kroner, og det er samlet en økning på 12,6 millioner kroner fra 2021. Store deler av oppsparte midler er allerede vedtatt brukt i løpet av inneværende økonomiplanperiode, men det setter kommunen i en trygg posisjon til å kunne foreta gode valg fremover.
 

Hovedoversikt regnskapsresultatet

Driftsresultatet skyldes i hovedsak følgende forhold: 

+   Økte frie inntekter, i hovedsak fordi skatteinntektene på landsbasis ble vesentlig høyere enn forventet
+   Lavere pensjonskostnader enn budsjettert
+   Større inntekter fra Havbruksfondet enn budsjettert
+   Store inntekter for mottatte flyktninger og merinntekter for Covid-utgifter
-    Merforbruk i driften av tjenesteområdene.

 

Utfordringer framover

Selv om kommunen leverer et positivt regnskap for 2022, er den underliggende driften høy.

Det er imidlertid særlig to ting som er bekymringsfullt, og som krever særskilt oppmerksomhet fremover.

1.   Hovedårsaken til det positive driftsresultat skyldes større merinntekter enn planlagt i 2022. Dette er inntekter som vil være avtagende i årene som kommer og derfor må det være god kontroll på løpende driftsutgifter fremover.

2.   Økte rente- og avdragsutgifter på kommunens lånegjeld. Avdragsutgiftene vil øke ytterligere som en konsekvens av et høyt investeringsnivå grunnet at kommunen har vedtatt store satsinger. I tillegg er vi utsatt når rentenivået ser ut til å bli ytterligere hevet fremover.

Kommunedirektøren er av den oppfatningen at det er nødvendig å fortsette arbeidet med å redusere driftsutgiftene, for å finansiere de økte rente- og avdragsutgifter.

Demografibildet viser at det fremover vil bli nødvendig å styrke Helse og omsorgssektoren ytterligere i årene fremover. Det betyr at det fortsatt er behov for moderasjon med hensyn til nye tiltak, samt omstilling av eksisterende drift.

 

Godt samarbeid 

Sortland kommune er en stor virksomhet. Den har cirka 1077 ansatte fordelt på 858 årsverk, og en omsetning i driften på nesten 1,2 milliarder kroner. I 2022 investerte kommunen for 100 millioner kroner. Kommunen har ansvar for viktige velferdstjenester til alle aldersgrupper, forvaltningsoppgaver og er i tillegg en tilrettelegger for samfunns- og næringsutvikling.

God samhandling med ansatte, tillitsvalgte og folkevalgte har vært og vil i fortsettelsen også være viktig, for å oppnå en bærekraftig utvikling.
 

Videre behandling 

  • Årsregnskapene for 2022 er oversendt revisjonen i dag.
  •  Revisjonen skal avgi sin revisjonsberetning snarest, og senest 15.04.2023.
  • Regnskapstallene gjennomgås og analyseres nå av administrasjonen. Utdypende opplysninger vil framkomme i kommunens årsrapport for 2022.