Reguleringsplan Vestmarka næringsområde sørvest (Lapphaugen)

Kunngjøring av vedtak: Sortland kommunestyre vedtok i sak 045/22 datert 05.05.22 Reguleringsplan for utvidelse av Vestmarka næringsområde – sørvest.

Hensikten med planarbeidet er å hjemle og tilrettelegge for framtidig utbygging av industri- og næringsaktivitet med produksjonslokaler for byggeelementer, lagerområder og lokaler for XL-bygg.

Kommunestyrets vedtak:
Kommunestyret vedtar forslag til reguleringsplan for Vestmarka næringsområde – sørvest.

Merknaden fra Nordland fylkeskommune imøtekommes. Plandokumentene justeres for å sikre at regional planbestemmelse blir ivaretatt og at offentlig/privat eierform presiseres.Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-12.

Saksdokumenter
Saksfremlegg og reviderte plandokumenter er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Erstatning/innløsning
Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 må være framstilt for Sortland kommune innen 3 år fra kunngjøringsdato.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse jf. Forvaltningsloven § 28.

Eventuelle klager sendes Sortland kommune, Plan og utvikling, PB 117, 8401 Sortland, eller per epost til: postmottak@sortland.kommune.no innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

Frist for klage: 15.07.2022

Henvendelser i saken kan rettes til saksbehandler Rune Stigen Kvannli på telefon 76 10 90 19, eller e-post: rune.kvannli@sortland.kommune.no

Skriftlig henvendelse i saken bes merket med saksnr. 18/1554