Søknad om utfylling i sjø, Selnes næringsområde

Iparsell AS har søkt Statsforvalteren i Nordland om tillatelse til utfylling i sjø i Gambukta nord for Sortland sentrum.  

Tiltaksområdet er regulert til næringsbebyggelse i reguleringsplan for Selnes næringsområde, vedtatt 15.04.2021.

Søknadsdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn og er tilgjengelig på Statsforvalteren sine internettsider

Eventuelle merknader til søknaden sendes innen 6. oktober  2021 til:

sfnopost@statsforvalteren.no  eller 
Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø