Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

Det er nå mulighet for å søke om SMIL- og NMSK-midler.

For SMIL-midler er det to søknadsfrister:

15. mars - søker du innen 15. mars kan du regne med å få svar innen 1. juli.
15. august - søker du innen 15. august kan du få svar innen 10. november.

For skogbrukstiltak blir søknader behandlet fortløpende.

Lofoten og Vesterålen har felles forvaltning av SMIL-midlene, og har i 2023 fått tildelt en ramme på 1 400 000 kroner til fordeling.
Søknader skal leveres elektronisk via Altinn.


Eksempler på tiltak som kan støttes med SMIL-midler er:

  • Inngjerding og rydding av innmarksbeite

  • Etablering av gapahuk og rydding av stier for allmennheten

  • Restaurering av eldre bygninger etter antikvariske prinsipper

  • Tiltak i vassdrag med formål å redusere forurensingen fra landbruk

  • Tetting av gjødsellager, tak på gjødsellager

Forutsetningen for å søke er at du enten driver et landbruksforetak, eller er eier av en landbrukseiendom der det er jordbruksdrift. Det er jordbruksdrift når eiendommen blir høstet enten ved slått eller beiting. Drift kan være egen drift eller bortleie av jordbruksareal/beite. 

Til skogskjøtseltiltak (NMSK) har kommunene i Lofoten og Vesterålen fått tildelt en ramme på 250 000 kr. som kan benyttes til skogplanting, fjerning av lauvskog og/eller tynning i plantefelt. Til skogsveibygging er det tildelt en ramme på 200 000 kr. 

Kommunene i Lofoten og Vesterålen har utarbeidet en felles tiltaksstrategi for bruk av midlene. I planens kapittel 8 er det utarbeidet retningslinjer for forskjellige tiltak i Lofoten og Vesterålen, og hvilke tilskuddsbeløp en kan forvente. Dette kapitlet bør studeres nøye i forbindelse med utfylling av søknad.

Mer informasjon og søknadsveiledning finner du her