Stenging av Strandgata ved Kiwi Lykkentreff/El-team og sørover mot Nortura

Området stenges fra 13. januar og vil være stengt i ca. 2 måneder.

Stengningen gjelder både for kjørende og gående, og gjøres i forbindelse med større gravearbeider på VA-infrastruktur. Vi henstiller myke trafikanter til å bruke gang- og sykkelvei i Vesterålsgata. Området vil bli skiltet.