Tilskudd til inkludering av barn og unge - utlysning for 2022

Det er nå lyst ut midler for tilskuddordningen til inkludering for barn og unge.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0-24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Informasjon om ordningen finner dere på  Bufdir sine nettsider.

Det anbefales at alle som skal søke leser den nye forskriften og veilederen nøye i forkant av en søknad. Søknad skal sendes gjennom Bufdir sin søknadsportal.

Hvem kan søke?

  • Tilskudd kan tildeles offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører.
  • Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke. 

Søknadsfristen er 17. desember 2021.

Kommuner som får statlige midler gjennom nasjonal tilskuddsordning «Tilskudd til inkludering av barn og unge» skal ha en knutepunktfunksjon som koordinerer det frivillige og offentlige arbeidet i kommunen som er rettet mot målgruppen.

Har du spørsmål til knutepunktfunksjonen eller tilskuddsordningen?
Kontakt: Folkehelsekoordinator Guro Karlsen.