Tilskudd til tiltak i beiteområder

Klikk for stort bilde Lillian Bjørlo Fylkesmannen har tidligere hatt ansvaret for denne ordninga, men ordninga er fra og med 2020 overført til kommunene som en del av regionreformen.

Søknad sendes inn elektronisk via Altinn
Tilskudd til tiltak i beiteområder på altinn.no

Søknadsfrist: 15. mars

 

Hvem kan søke:
Tilskudd gis til beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives næringsmessig beitedrift. Tilskudd kan også gis til foretak som har rett til produksjonstilskudd, men hvor det grunnet naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid.

Tilskuddsordningen forvaltes etter Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder (FOR-2013-02-04-206), Landbruksdirektoratets rundskriv  2019-45 og kommunens prioriteringer.

Kommunens prioriteringer:

  • Sperregjerder, tilskudd inntil 50 %
  • Sanke- og skilleanlegg, tilskudd inntil 50 %
  • Elektronisk overvåkingsutstyr, tilskudd inntil 50 %

Vilkår for at tilskudd kan innvilges:

  • Søknader må oppfylle vilkår for tilskudd etter forskriften. 
  • Tiltak må være avklart etter annet regelverk før tilskudd kan innvilges (Plan- og bygningsloven, kulturminneloven mv.)
  • Privatrettslige avtaler med grunneier eller andre rettighetshavere for bruk av areal i minimum 10 år framover må vedlegges søknaden.
  • Kostnadsoverslag må være fullstendig, og vedlegges eventuelle pristilbud.
  • Søknad må vedlegges kart der tiltaket planlegges.

Retningslinjer for egeninnsats:
For egeninnsats benyttes timesats på 250 kr. for manuelt arbeid, administrasjon, og 600 kr. for arbeid der traktor/ gravemaskin etc. benyttes.

Aktuelle skjema som kan benyttes som vedlegg til søknad: