Trafikksikkerhetsplanen revideres

Sortland kommunes trafikksikkerhetsplan er gjeldende fra 2014 og ut 2017. Det er igangsatt et arbeid for å revidere planen, og det tas sikte på at ny plan skal behandles politisk i løpet av våren 2018.

Ny plan vil blant annet legge grunnlag for at kommunen kan beholde status som "Trafikksikker kommune". Planen skal også danne grunnlag for å søke om trafikksikkerhetsmidler til ulike tiltak, foruten at den skal hjelpe organisasjonen til å ha et tilstrekkelig fokus på trafikksikkerhetsarbeidet.

Gjeldene plan er:

Denne er utgangspunktet for revisjonen.

En grov oversikt over planprosessen er slik:

  • Februar /mars - innspill til planarbeidet mottas primært fra interne instanser, men andre er også velkommen til å bidra. Utarbeidelse av planutkast.
  • Mars/april - offentlig ettersyn av planutkast/forslag. Innspill ønskes
  • Mai- presentasjon formannskap /trafikksikkerhetsutvalg
  • Juni - politisk sluttbehandling

Den som har innspill til planen, enten det er til selve planteksten eller til innhold i vedlegg/handlingsplan, kan når som helst sende slikt til postmottak@sortland.kommune.no merket "trafikksikkerhetsplan - sak 16/1"

Sykling_2 - Klikk for stort bilde