Utvidet frist for merknader - offentlig ettersyn av reguleringsplan for Strandskog næringsområde N/F10

Sortland formannskap vedtok i møte 25.2.21, sak 021/21, å legge forslag til reguleringsplan for Strandskog næringsområde N/F10 til høring og offentlig ettersyn. Som følge av feil i utsendte og publiserte kart ved varsel om høring og offentlig ettersyn, er nye kartdokumenter lagt ut. Frist for å sende merknader til forslaget er utvidet til 28.5.2021. 

Klikk for stort bilde 

Hensikt med planen

Reguleringsplanen skal tilrettelegge for videreutvikling av eksisterende næringsvirksomhet sør for Sortland sentrum. Sentrale tema i reguleringsplanen er utfordringer knyttet til adkomstforhold for eksisterende næringsbygg, småbåthavn og boliger.
 

Utvidet frist for å sende merknader til planforslaget er 28.5.2021

Eventuelle merknader kan sendes på e-post til: postmottak@sortland.kommune.no
eller i papirformat til:

Sortland kommune
Postboks 117
8401 Sortland

Skriftlige henvendelser i saken bes merket med saks nr.17/1267.

 

Dokumenter i saken