Vannkvalitet i Sortland kommune

Sortland kommune leverer godt og nok forbruksvann som jevnlig kontrolleres av lokalt laboratorium.

Klikk for stort bilde

I Sortland kommune er det seks kommunale og fem private vannverk.

Sortland kommune har avtale med Eurofins, som er et lokalt, godkjent laboratorium innenfor vann- og næringsmiddelkontroll. Eurofins foretar all kontroll av kommunalt vann i Sortland. Eurofins setter opp prøvetakingsplan utfra myndighetenes krav for alle våre vannverk, og våre driftsoperatører foretar innhenting av vannprøver i samsvar med prøvetakingsplanen. Ved eventuelle avvik foretas nye kontroller av vannkvaliteten, og om nødvendig blir tiltak iverksatt for å bedre vannkvaliteten. Vurdering av behov for ekstern informasjon om eventuelle avvik foretas i det enkelte tilfelle.

Ved alle våre vannverk kontrolleres både råvannet inn på vannbehandlingsanlegget og behandlet forbruksvann ut fra anlegget. Vannkvaliteten ut fra våre vannbehandlingsanlegg er god. Kvaliteten kan forringes ute i distribusjonsnettet, hovedsakelig på grunn av gamle rør i bakken. For å sjekke vannkvaliteten til forbruker, kontrolleres forbruksvann på 23 ulike punkter ute i distribusjonsnettet. Alt dette utfra godkjente planer utarbeidet av Eurofins.

I likhet med kommunene for øvrig, har som nevnt Sortland kommune rør i bakken som er gamle, og som bør skiftes ut med nye. På landsbasis er det beregnet at det vil ta 150 år før alle vannledninger er skiftet ut, med dagens utskiftingstempo. Utskiftingstakten lokalt styres til enhver tid av kommunens investeringsbudsjett.

Alle kommunale vannverk har driftsovervåking. Dette innebærer at vannvakta mottar alarm ved unormale forhold på anleggene, og om nødvendig raskt foreta nødvendige tiltak for å utbedre eventuelle feil som måtte oppstå.