Varsel om 2. gangs offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for B10, Lamarka Nord

Sortland formannskap vedtok i møte 24.01.2019 i sak 003/19 å legge forslag til reguleringsplan for B10, Lamarka Nord ut til andregangs offentlig ettersyn.

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge arealer for boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur og lekeplass. Området som ønskes regulert ligger innenfor eksisterende reguleringsplan for Lamarka Nord. Planforslaget er endret. Endringen består i at adkomsten er flyttet fra Snorres vei til Søndre Frydenlund ale.  

Saksdokumentene kan leses her
Plankart (PDF, 205 kB)
Planbestemmelser (PDF, 173 kB)


Eventuelle merknader kan innen 19.09.22. sendes på e-post til: 
postmottak@sortland.kommune.no 

eller i papirform til:
Sortland kommune
Postboks 117
8401 Sortland

Skriftlig henvendelse i saken bes merket med saksnr. 16/2169.