Varsel om høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for del av Natsteinsøyra

Varsel om høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for del av Natsteinsøyra. 

Jf. § 12-10 i plan-og bygningsloven.

Formannskapet i Sortland vedtok i møte 27.10.2023 å legge detaljregulering for del av Natsteinsøyra ut på høring og offentlig ettersyn. 

Hensikten med planarbeidet er å få hjemmel til oppføring av bygg for offentlig tjenesteyting (ambulansetjeneste og politistasjon) med tilhørende infrastruktur, på en del av Natsteinsøyra i Sortland kommune. 

Lenke til saksfremlegg gitt i Formannskapet 27.10.2023

Eventuelle merknader må senest sendes inn 21.12.2023.

Merknader sendes på e-post til postmottaket@sortland.kommune.no eller i papirformat til:

Sortland kommune
Vesterålsgata 57
Postboks 117
8401 Sortland