Varsel om offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for masseuttak Vikeidet

Sortland formannskap vedtok i møte 3.12.2020, sak 129/20, å legge forslag til reguleringsplan for masseuttak Vikeidet til høring og offentlig ettersyn. Frist for å sende merknader til planforslaget er 26.2.2021.

Klikk for stort bilde

Hensikt med regulering

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for masseuttak og råstoffutvinning for uttak av masser i ulike fraksjoner. Dette inkluderer tilrettelegging av arealer for sprenging, knusing, lagring, lasting og lossing.

Planområde

Planen omfatter deler av gnr./bnr. 21/38 Lahaugen, som vist i forslag til plankart.

Spørsmål eller merknader?

Eventuelle spørsmål kan rettes til kommuneplanlegger, Rune Stigen Kvannli

Frist for å sende merknader til planforslaget er 26.2.2021.
Eventuelle merknader kan sendes på e-post til: postmottak@sortland.kommune.no
eller i papirformat til:

Sortland kommune
Postboks 117
8401 Sortland

Skriftlige henvendelser i saken bes merket med saks nr. 19/1932.

Dokumenter i saken