Varsel om offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Selnes næringsområde

Sortland formannskap vedtok i møte 3.12.2020, sak 130/20, å legge forslag til reguleringsplan for Selnes næringsområde til høring og offentlig ettersyn. Frist for å sende merknader til planforslaget er 26.2.2021.

Klikk for stort bilde 

Hensikt med regulering

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for næring og forretning. Dette innebærer tilrettelegging for utfylling i sjø, oppføring av nye bygg, adkomst fra FV820, tekniske anlegg, flytting av eksisterende naust samt flere tilretteleggende tiltak.

Planområde

Planen omfatter arealet som i Byplan er benevnes som N/F2 og er nord for Sortland sentrum. 

Spørsmål eller merknader?

Eventuelle spørsmål kan rettes til kommuneplanlegger, Rune Stigen Kvannli

Frist for å sende merknader til planforslaget er 26.2.2021.
Eventuelle merknader kan sendes på e-post til: postmottak@sortland.kommune.no
eller i papirformat til:

Sortland kommune
Postboks 117
8401 Sortland

Skriftlige henvendelser i saken bes merket med saks nr. 19/1433.

Dokumenter i saken