Varsel om offentlig ettersyn av Kommunal planstrategi 2021-2024

Sortland formannskap vedtok i møte 25.2.21, sak 013/21, å legge forslag til kommunal planstrategi i til høring og offentlig ettersyn. Frist for å sende merknader til forslaget er 25.4.2021.Kunngjøringer, høring, ropert - Klikk for stort bilde     

Hensikt med planen

En planstrategien er ikke en egen plan, men har som formål å klargjøre kommunens planbehov i valgperioden. Arbeidet skal ta stilling til om det er behov for revisjon av gjeldende planer, om noen planer skal utgå, eller om det er behov for nye planer.

Forslag til kommunal planstrategi skal jf. plan- og bygningslovens paragraf 10-1. gjøres offentlig tilgjengelig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.

 

Frist for å sende merknader til planforslaget er 25.4.2021

Eventuelle merknader kan sendes på e-post til: postmottak@sortland.kommune.no
eller i papirformat til:

Sortland kommune
Postboks 117
8401 Sortland

Skriftlige henvendelser i saken bes merket med saks nr.18/1631.

 

Dokumenter i saken