Varsel om offentlig ettersyn av reguleringsplan for Lamarka sykehjem

Sortland formannskap vedtok i møte 25.03.2021, sak 049/21, å legge forslag til reguleringsplan for Lamarka sykehjem til høring og offentlig ettersyn. Frist for å sende merknader til forslaget er 09.05.2021. 

Hensikt med planen

Reguleringsplanen har som hovedformål å tilrettelegge for bygging av nytt sykehjem for personer med demenssykdom.
 

Frist for å sende merknader til planforslaget er 9. mai. 2021

Eventuelle merknader kan sendes på e-post til: postmottak@sortland.kommune.no eller bgi@hrprosjekt.no  
eller i papirformat til:

Sortland kommune
Postboks 117
8401 Sortland

Skriftlige henvendelser i saken bes merket med saksnr. 20/1036
 

Dokumenter i saken

Dokumenter knyttet til politisk behandling og høring