Varsel om offentlig ettersyn - kommuneplanens arealdel 2016-2028

Flyfoto - Klikk for stort bilde Sortland formannskap vedtok i møte 09.06.16 sak 061/16 å legge forslag til kommuneplanen arealdel for 2016 – 2028 ut til offentlig ettersyn.

Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene i arealdisponeringen, rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som skal settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

Eventuelle spørsmål kan rettes til kommuneplanlegger Rune Stigen Kvannli på e-post:
rune.kvannli@sortland.kommune.no


Eventuelle merknader sendes innen 09.09.16 på e-post eller i papir til:
 

postmottak@sortland.kommune.no


Sortland kommune
postboks 117
8401 Sortland

 

Sending merkes:
Merknad ved offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2016 – 2028 Arkivsak: 16/1392

 

Dokumenter:

Planbeskrivelse (PDF, 6 MB)

Planbestemmelser (PDF, 887 kB)

Plankart (PDF, 8 MB)

ROS_vedtatt i KS (PDF, 9 MB)

Saksfremlegg off.ettersyn (PDF, 533 kB)

Sigerfjord beskrivelse og strategi (PDF, 3 MB)