Varsel om oppstart av planarbeid – detaljregulering Vestmarka næringsområde Nord, N01

Iht. plan- og bygningsloven § 12.8 varsles med dette at det igangsettes reguleringsplanarbeid for Vestmarka Næringsområde- nord, N01 i Sortland Kommune. Planarbeidet berører eiendommene gnr/bnr 16/5, 16/6, 36, 16/16, 15/25, 16/28, 16/44, 16/66, 16/128, 16/133 m.fl.

Klikk for stort bilde

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for Næringsareal med tilhørende infrastruktur, adkomstløsninger med ny rundkjøring i krysset Vesterålsveien - Blåheiveien, gang- sykkelveier langs Markveien og Blåheiveien, og opparbeiding av friområder i tilknytning til Selneselva. Tiltaket er i tråd med kommuneplanens arealdel.

Tiltaket utløser krav om konsekvensutredning, jf. forskrift om konsekvensutredning.

Det er vedtatt oppstart av planarbeid og at utarbeidet planprogram sendes ut på høring og offentlig ettersyn, jf. formannskapets vedtak 20.06.2019.

Tiltakshaver er Sortland Kommune, mens Rambøll står for utarbeidelse av reguleringsarbeidet.

Materiale for varsel om oppstart med forslag til planprogram med foreløpig ROS-analyse, samt referat fra oppstartsmøte, kan lastes ned via hjemmesiden til Sortland kommune. Det vil avholdes åpent folkemøte i forbindelse med høringsperioden, i løpet av uke 34/35, dette vil annonseres via Kommunens hjemmesider.

Innspill til planarbeidet
sendes Rambøll v/Eirik Gerhard Lind, PB 9420 Torgarden, 7493 Trondheim,
eller på e-post til: eirik.lind@ramboll.no innen 31.08.2019.

Spørsmål kan også rettes til Rambøll på e-post eller telefon 906 38 584.