Varsel om oppstart av planarbeid for Sortland brannstasjon

I medhold av PBL § 12-8 varsles det om oppstart av reguleringsarbeid, områderegulering jf. PBL § 12-2 for Sortland brannstasjon, Sortland kommune (Gnr/Bnr 15/531, Nortura/Strandgata 46). 

 

Brannstasjonen i Sortland sentrum - Klikk for stort bilde

Planområdet er på ca. 32,6 daa og inkluderer ca. 22 daa byggeområde for tjenesteyting og kombinerte formål for bebyggelse og anlegg, samt tilgrensende veger, som vist på kartutsnitt. Formålet med planen er å regulere for ny brannstasjon og ambulansetjenester på søndre del av tomta, og kombinerte formål som bolig, tjenesteyting og forretning for plasskrevende varer på øvrig areal. I samsvar med Byplan Sortland reguleres hele kvartalet samlet. Endelig planavgrensning vil bli fastsatt under reguleringsarbeidet.

Planforslaget utarbeides av Rambøll Norge AS på vegne av Eiendom i Sortland kommune. Direkte berørte parter tilskrives. Spørsmål og skriftlige innspill kan rettes til:

Rambøll Tromsø, Postboks 117, 9252 Tromsø

Eller sendes elektronisk til: firmapost.tromso@ramboll.no

For nærmere informasjon kan spørsmål rettes til Rambøll, Maren S. Thorstensen, mobil 95925609.

FRIST FOR MERKNADER ER SATT TIL: 7.10.2016