Varsel om oppstart planarbeid for detaljregulering for Husvika settefiskanlegg.

Iht. plan-og bygningsloven § 12-8 varsles med dette igansetting av detaljreguleringsplanen av Husvika Settefiskanlegg i Sortland Kommune. 

Hensikten for planarbeidet er å legge til rette for etablering av nytt settefiskanlegg med kaianlegg for transport av smolt. Tiltaket vil medføre utfylling i sjø. Detaljeregulering vil i hovedsak være i tråd med kommuneplanens arealdel (KPA), som er avsatt til næringsvirksomhet, LNFR og bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. 

For mer informasjon om Holmøy Settefisk AS arbeid og dette prosjektet: 

Klikk her

Saksfremlegg:

Klikk her

Frist for merknad til saken er 18.06.2023.
Bør merkes med referanse "Detaljregulering Husvika settefiskanlegg". 

Merknad til det igangsatte planarbeidet kan sendes til: 

Christian Dunker Furuly
Henning Larsen Architects Norge AS
christian.furuly@henninglarsen.com, telefon 986 38 824

Eller per brev til:
Rambøll Norges AS, Kobbes gate 2, PB 9420 Torgarden, 7493 Trondheim.