Varsel om oppstart planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for regulering av utvidelse av Vestmarka næringsområde - sørvest

På vegne av SE Markveien 18 AS varsles oppstart av planarbeid og høring av planprogram iht. plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9, samt forskrift om konsekvensutredning. Planområdet utgjør 210 dekar.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ei framtidig utbygging av industri- og næringsaktivitet med produksjonslokaler, lagerområder og lokaler for XL-bygg. Turtrasé og lysløype skal ivaretas. Endelig plangrense og tiltaksområde vil bli avklart i planprosessen. Det legges opp til medvirkning og dialog med berørte parter. Grunneiere/naboer/rettighetshavere varsles i brev.

Forslag til planprogram redegjør for formålet med planarbeidet, hvilke temaer som skal vurderes og hvordan planarbeidet skal gjennomføres. Planprogram kan leses på kommunens nettsider.

Merknader og innspill sendes Norconsult ved: herbjorg.arntsen@norconsult.com
eller pr. post til: Norconsult AS, Skolevegen 1, 9407 Harstad innen 19.03.2019.

Dokumenter i saken: